DC-P  33,87 m2 – 3 940 €

Varikatus kahele autole, 5,82m x 5,82m (välismõõdud)

DC-SG 33,87 m2 – 5 400 €

Varikatus kahele autole, 5,82m x 5,82m (välismõõdud)

DC-SGA  44,40 m2 – 8 800 €

Panipaik ja garaaz kahele autole, 5,82m x 7,996m (välismõõdud)

EC-PA  22,33 m2 – 5 220 € 

Varikatus ja panipaik, 3,016m x 7,996m (välismõõdud)

EC-PG  17,34 m2 – 2 830 € 

Varikatus ühele autole, 2,98m x 5,82m (välismõõdud)